เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806439Pilates for Health
พิลาติสเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความหมาย ประเภทของพิลาติส การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของพิลาติส การวิเคราะห์ท่าทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพ


History, definitions and types of Pilates; basic movement skills and techniques in Pilates; and posture analysis induced benefits for health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH