เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1806434 Swimming
ว่ายน้ำ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะในการว่ายน้ำ การลอยตัว ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ การว่ายน้ำท่ากรรเชียง การว่ายน้ำท่ากบ การว่ายท่าผีเสื้อ การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ กติกาการแข่งขัน และการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ


Skills of swimming; foaling and treading water; front crawl stoke; back crawl stroke; breast stroke; butterfly stroke; swimming skill training; rule regulations; and management of swimming competition.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH