เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806433Practicum 2
การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต6 (0-30-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์สมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักกีฬาและประชาชนทั่วไป การฝึกฝน การประเมินผล การฝึกซ้อมและแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ และการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายกับประชาชนทั่วไป ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการกีฬาและสุขภาพ


Practical application of athletes and individual fitness analysis; practice; outcome assessment; training and competition in different types of game; and advice an appropriate exercise program for individual, under supervision of sports and health professionals.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH