เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806432Special Project
โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806428

Course Description
การศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การดำเนินงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางวิชาการและนำเสนอผลงาน


Researching on the sports and health science evidences; conducting research process following the research methodology regarding the sports and health sciences; data analysis using academic knowledge and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH