เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806431Sports Tourism Management
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเภทธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการการแข่งขันกีฬา การพัฒนากิจกรรมกีฬาด้วยวัฒนธรรม มาตรฐานการบริการ การวางแผนกลยุทธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬา


Principles of sports tourism management; types of sports tourism; competitive sports events management; sports activity development by cultures; service standard; strategic planning; adventure tourism; conservative tourism; and sports cultural tourism.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH