เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806430Strategy and Planning for Sports Training
ยุทธวิธีและการวางแผนการฝึกกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806318

Course Description
กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกกีฬา การวิเคราะห์ความสามารถและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของนักกีฬา และการออกแบบแผนการฝึกซ้อมสำหรับแต่ละช่วงของการแข่งขัน (ช่วงก่อนฤดูการแข่งขัน ช่วงฤดูการแข่งขัน และช่วงหลังฤดูการแข่งขัน)


Strategy and planning for sports training; analysis of athletes’ performance and factors affecting the development of athletes; and design training plan for each phase of competition (pre-season, in-season, and off-season).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH