เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806428Seminar in Sports and Health Science
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาและนำเสนอตัวอย่างงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย และการจัดกลุ่มสัมมนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


Study and presentation of studies; literature review; problem-based learning; analysis and synthesis of studies; and sports and health sciences seminars.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH