เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806321 Practicum 1
การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬาและสุขภาพ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (0-15-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในสถานส่งเสริมสุขภาพหรือองค์การกีฬา โดยสังเกตการณ์ขอบข่ายงานทางด้านการบริหารจัดการงานในสถานส่งเสริมสุขภาพหรือองค์กรกีฬา การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา


Practicum in health promotion and sports organization; observing the basic extent of sports and health science work in health promotion and sports organization; and building relationships with other health professionals including the clients, under supervision of the sports professionals.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH