เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806318 Sports Science for Coaching
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกสอนกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาท ขอบเขตและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา การเรียนรู้ทักษะ และการวิเคราะห์ และการวางแผนโปรแกรมการฝึก เพื่อพัฒนาความสามารถสูงสุดของนักกีฬา


Theories, scopes, and roles of sports coaching; application of sports science for sports training; skill learning; and analysis and planning of training programs to improve peak performance in athletes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH