เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806316Research in Sports and Health Science
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัย คำถามวิจัย สมมุติฐานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ลักษณะตัวแปรงานวิจัย ชนิดของตัวแปรและการวัดสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมคุณภาพในการวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย


Definitions and types of sports and health science research; methodology in qualitative and quantitative research; research process; research question; research hypothesis; literature review; sampling techniques; process of data collection; data quality measurement; characteristic of variables; types of variances and measurement; statistic for research; data analysis; research quality control; and research proposal writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH