เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806315Body Conditioning Training
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806212

Course Description
หลักการ วิธีการ และทักษะเบื้องต้นสำหรับการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและทักษะทางกีฬา และการออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาและรักษาระดับสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล


Principles, methods, and basic skills for muscle strength training; health- and skill-related physical fitness training; and training program design to improve and maintain levels of individual’s fitness.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH