เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806314Sports Medicine
เวชศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2102204

Course Description
หลักการทางเวชศาสตร์การกีฬา ชนิดและกลไกในการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การดูแลรักษาเบื้องต้น การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอุบัติภยันตรายจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และการฝึกการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูภายหลังจากการเจ็บจากการเล่นกีฬา


Principles of sports medicine; types and mechanisms of sports injuries; first aid and prevention of sports injuries; and rehabilitation training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH