เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806312Sports Technology
เทคโนโลยีทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีที่ใช้ในกีฬา การออกแบบ วัสดุที่นำมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน การใช้เทคโนโลยีในการตัดสินและการวิเคราะห์ผลทางการกีฬาทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


Types of sports technology; material characteristics affecting to design and performance; the analysis of sports technology for training and competition; and trends of worldwide sports technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH