เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1806312Sports Technology
เทคโนโลยีทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคโนโลยีที่ใช้ในกีฬา การออกแบบ วัสดุที่นำมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน การใช้เทคโนโลยีในการตัดสินและการวิเคราะห์ผลทางการกีฬาทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


Types of sports technology; material characteristics affecting to design and performance; the analysis of sports technology for training and competition; and trends of worldwide sports technology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH