เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806215 Sports Massage
การนวดทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการนวดทางการกีฬา กายวิภาคและผลทางสรีรวิทยาสำหรับการนวด ผลทางสรีรวิทยา ชนิดและวิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการนวดทางการกีฬา การใช้เทคนิคการนวดชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการกีฬา เพื่อบำบัดและฟื้นสภาพร่างกายหลังบาดเจ็บและพักฟื้น


Principles of massage in sports; anatomical and physiological aspects of massage; types and methods, indications, cautions, and selection of different massage techniques for increasing sports performance, therapeutic or purpose rehabilitation after injuries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH