เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806213 Motor Learning
การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎี และหลักการเรียนรู้การเคลื่อนไหว องค์ประกอบทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการข่าวสาร การถ่ายโยงการเรียนรู้ การป้อนข้อมูลกลับ การคงอยู่ของการเรียนรู้ กุศโลบายในการเรียนรู้ และเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง


Basic concepts, theories, and principles of motor learning; factors of motor skill learning which influences to exercise and sports; practical training in information processing, transfer of learning, feedback and learning intention, learning strategies, and reaction and response time.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH