เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806212Physical Fitness Testing and Assessment
การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบวิธีการทดสอบและการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การใช้เครื่องมือสำหรับการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และหลักการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย


Definitions and components of physical fitness; physical fitness testing; methods and assessments; application of equipment for fitness testing; and administration of physical fitness testing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH