เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806211Physical Activity and Health
กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวม ความสำคัญ แนวโน้ม ของกิจกรรมทางกาย การวัดกิจกรรมทางกาย และสาเหตุการเกิดโรคการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตลอดจนการออกกำลังกายสำหรับโรคเรื้อรังและกลุ่มบุคคลพิเศษ


Overview of importance and prevalence of physical activity; measurement of physical activity; causes, prevention, reduction of the risk, and exercise for chronic diseases; and exercise for special population.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH