เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806214Basic Concepts of Community Health and Sports
แนวคิดพื้นฐานของสุขภาพและการกีฬาชุมชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการเมืองการปกครองในท้องถิ่นและชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน การออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เทคนิคกลยุทธ์ในที่ทำงานและชุมชน และหลักการและแนวคิดในการจัดการสุขภาพ


Political systems in local government and community; community health system; exercise and health promotion in community; techniques and strategies in the workplace and community; and concepts of health management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH