เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806106Physics for Sports Science
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและขอบเขตของฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนที่ ความเร็วและความเร่ง ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ ระยะทางและระยะขจัด กฏของนิวตัน สถานะของการเคลื่อนที่ แรงและแรงเสียดทาน โมเมนตัมเชิงเส้นและเชิงมุม กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน พลังงาน กำลัง กฏการอนุรักษ์พลังงาน อุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน พลศาสตร์ของไหล แรงดันของน้ำ แรงลอยตัว สมการของแบร์นูลลี


Principles, and scope of basic physics; motion, velocity and acceleration; scalar and vector components, distance and displacement, Newton’s laws, state of motion, force and friction; linear and angular momentum, conservation of momentum; circular motion and rotation; work, energy, and power, conservation of energy; thermodynamics, heat transfer; fluid dynamics, hydrostatic pressure, fluid and buoyancy force, Bernoulli’s equation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH