เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804427Public Health Research
การวิจัยทางสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและรูปแบบการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการวิจัย คำถามวิจัย สมมุติฐานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ลักษณะตัวแปรงานวิจัย ชนิดของตัวแปรและการวัด สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การควบคุมคุณภาพในการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย


Definition and types of public health research; methodology in qualitative and quantitative research, research process, research question, research hypothesis, literature review, sampling techniques, process of data collection, data quality, types and characteristics of variables; measurement techniques; variance; statistic for research; data analysis; research quality control; writing research proposal, report, and presentation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH