เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804333Family Health
อนามัยครอบครัว
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี หลักการ วิธีการดูแลอนามัยแม่และเด็ก กระบวนการตั้งครรภ์ ปัจจัยเสี่ยงและโรคต่างๆ ที่เกิดกับหญิงมีครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพร่างกายของหญิงมีครรภ์ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รูปแบบและหลักการวางแผนครอบครัว หลักการดูแลสุขภาพของบุคคลในทุกช่วงวัย


Theories, principles and practice of maternal and child health; stages of pregnancy, complications and risk factors of pregnancy; care and health promotion for pregnant women; child growth and development; family planning, and health of human life span.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH