เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804106Introduction to Public Health
การสาธารณสุขเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ความเป็นมา พัฒนาการของงานสาธารณสุข ความสำคัญ ขอบเขต รูปแบบและลักษณะงานสาธารณสุข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การค้นคว้าข้อมูล ฐานข้อมูลและการอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณสุข


Definition, historical background and development of public health system, characteristic models and framework of public health duties, factors affecting public health; information search; reference and databases; data analysis; reflective learning and writing skill in public health topics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH