เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804431Community Health
อนามัยชุมชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการศึกษาเรียนรู้ชุมชน องค์ประกอบ ลักษณะและวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัย สถานการณ์สุขภาพของชุมชน เทคนิคการประเมินสุขภาวะชุมชน ปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุข หลักการจัดลำดับปัญหา กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม การนำเสนอปัญหาสาธารณสุขแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน หลักการ การวางแผน แก้ไขปัญหาและการประเมินผลโครงการ กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


Principles of community study: a community’s organization, characteristics, and lifestyle, community determinant of health; community analysis; community diagnosis; community health situation and investigation; community diagnosis techniques; major health problems; priority setting of health problems; participatory problem solving process; community feedback data; community participation; the process of planning, problem solving, project assessment, and community empowerment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH