เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804332Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์กับการสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการใช้ประโยชน์ สำหรับการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ และรู้แหล่งทรัพยาการทางสาธารณสุข องค์กรและระบบการสนับสนุนทางการเงินต่อสถาบันการบริการสาธารณสุข ระบบการประกันสุขภาพ ต้นทุน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการให้บริการทางสาธารณสุข


The application of theories, concepts and techniques of economics to public health: efficient allocation of limited resources for disease prevention, rehabilitation and health promotion, identification of monetary support and resources, systems of health insurance, cost, output, outcome, and impact of public health service.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH