เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804331Environmental Health
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการแนวคิด และความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษด้านอากาศ เสียงและแรงสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิษด้านต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นในระดับครัวเรือนและชุมชน สุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระหว่างเกิดและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ


Principles, concepts and importance of environmental health; water supply; wastewater management, solid waste and sewage management, air pollution, noise and vibration control; the impact of environmental pollutions on health, environmental health at domestic and community levels; house sanitation, food sanitation, insect and vector control; environmental health operation in the community; sanitation environmental management during and after a disaster
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH