เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804329Infectious and Emerging Diseases
โรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของโรคติดเชื้อและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การแพร่กระจายของโรค การวินิจฉัย การสอบสวนการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท การติดเชื้อในสมอง เลือด ผิวหนัง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ตับอักเสบ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มาลาเรีย โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคติดเชื้อนำโดยแมลง การส่งต่อผู้ป่วย หลักการควบคุมโรคชายแดนและกฎอนามัยระหว่างประเทศ


Principles of infectious, emerging and re-emerging disease; epidemiology, disease transmission, diagnosis, investigation, prevention and control; infections of the respiratory, gastrointestinal, cardiovascular, and nervous systems, infections of the brain, blood, skin, and sexually transmitted diseases; emerging and re-emerging infectious diseases of public health importance in particular Influenza, Tuberculosis, Hepatitis, HIV, sexually transmitted diseases, malaria, zoonotic disease and vector-borne diseases.; referral of patients; principles of border control and international health regulations of infectious diseases
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH