เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804214Occupational Health and Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี หลักการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการการจัดการสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย องค์ประกอบของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานในรูปแบบ การประเมินปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนรูปแบบการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ผู้ทำงานมีสุขภาพที่ดี


Principles and theories of workplace environment and safety management by risk assessment; occupational hazards, control and risk management for a healthy workplace.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH