เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404104Chinese Listening 2
การฟังภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404101 และ 2404103 หรือ
1016111 และ 1016121 หรือ
1016121 และ 2404101 หรือ
1016111 และ 2404103

Course Description
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและสรุปความเนื้อหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน


A course on listening for comprehension of business-related messages in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH