เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2402301Survey of Chinese Literature and Chinese Philosophy
ปริทัศน์วรรณคดีจีนและปรัชญาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404303 หรือ
1016313

Course Description
วรรณคดีจีนจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างสังเขปโดยคัดเลือกจากวรรณกรรมจีนที่สำคัญในแต่ละยุค รวมถึงปรัชญาแนวคิดและคำสอนของนักปรัชญาและสำนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องศัพท์สำนวนและไวยากรณ์ในบทอ่านภาษาจีนโบราณ


A preliminary survey of ancient to contemporary Chinese literature, focusing on a selection of literary works of each dynasty, including philosophy, system of thought and teachings of famous philosophers and philosophy schools, with integration of Chinese words, idioms and structure through classical texts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH