เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404434Analyses and Applications of Chinese Textbooks
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
วิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา และการนำเสนอบทเรียนในแบบเรียนภาษาจีน รวมทั้งการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม


Analyze structures, contents and lesson presentation of Chinese language textbooks, including applying appropriately.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH