เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404433Teaching the Four Basic Skills in Chinese
การสอนภาษาจีน 4 ทักษะ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของผู้เรียนและการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างเหมาะสม


Techniques of teaching for developing listening, speaking, reading and writing skills of learners; including applying in their teachings appropriately
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH