เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2404431Chinese Computer
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404102 หรือ
1016112 หรือ
2401112 หรือ
1016214
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน และฝึกทักษะการใช้เพื่องานพิมพ์ เอกสาร ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Basic computer knowledge of Chinese; practice of using the computer as a documentation and information-searching tool.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH