เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404430Chinese for Public Relations
ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
รูปแบบการใช้ภาษาจีนในการเขียนหรือการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ทักษะการนำเสนอข้อมูลการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารแนะนำ


The use of written and spoken Chinese for public-relations purposes; presentation skills; news-writing; and brochure-writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH