เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404429Chinese for Secretarial Work
ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการศัพท์และสำนวนและการใช้ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับงานสำนักงานการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือเครื่องมืออื่นๆการจัดทำวาระการประชุมการจดรายงานการประชุม


Roles and responsibilities of a secretary; Chinese words, idioms and expressions used in workplaces; communication via telephones or other communicative devices; and writing of meeting agenda and minutes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH