เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404428Chinese for Hotel Business
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมทักษะการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการของโรงแรม


Chinese vocabulary and expressions commonly used in the hotel industry; and practice of conversation skills between clients and hotel staff.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH