เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404427Chinese for Tour Guides
ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ข้อมูลภาษาจีนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ทั้งในสถานการณ์จำลองและในสถานที่ท่องเที่ยวจริง


Roles and responsibilities of a tour guide; information about tourist attractions in Chinese; field practice of tour guiding in simulated and real situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH