เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2404425Chinese Public Speaking
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศัพท์สำนวนลีลาและทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชนในโอกาสต่างๆ


Vocabulary; idioms; postures; and skills of public speaking on different occasions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH