เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2404425Chinese Public Speaking
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-14:50216C1LECT36360E  
อาจารย์:
 • อาจารย์สุจิตตรา พลธิแสง
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 432-27-5
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ศัพท์สำนวนลีลาและทักษะการพูดภาษาจีนในที่ชุมชนในโอกาสต่างๆ


  Vocabulary; idioms; postures; and skills of public speaking on different occasions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH