เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404424Discussion on Current Issues
อภิปรายสถานการณ์ปัจจุบัน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
การอ่านบทความเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันหรือประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ แล้วนำมาอภิปรายอย่างกว้างขวาง


Reading texts on different social issues which occurred both in China and abroad; discussion concerning the texts read.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH