เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404423Chinese Listening from Audio Visual Aids
การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
การศึกษาภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆเพื่อจับใจความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น


Learning Chinese through different types of audiovisual media; comprehension and summarizing of the main ideas; and expressing relevant opinions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH