เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404422Chinese News Listening
การฟังข่าวภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
การฟังข่าวภาษาจีนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อจับใจความสำคัญและอภิปราย


Listening of Chinese news via various media; understanding the main ideas of the clips; debate about contents in the clips.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH