เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404421Chinese Newspaper Reading
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
ส่วนประกอบและรูปแบบของหนังสือพิมพ์ภาษาจีน คำศัพท์ สำนวนภาษาและรูปประโยคที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีน โดยฝึกอ่านจับใจความสำคัญสรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว และบทความประเภทต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีน


Elements and forms of Chinese newspapers; words, idioms and sentence patterns used in newspapers; reading for main ideas, making summary, interpreting and giving opinions about passages read.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH