เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404420Chinese Folk Tales and Proverbs
นิทานสุภาษิตจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214

Course Description
คติธรรมและปรัชญาชีวิตจากนิทานสุภาษิตจีนรวมทั้งการใช้สุภาษิตจีนให้เหมาะสมทั้งในด้านความหมายและรูปแบบประโยค


Ethics and life philosophy through Chinese folk tales; proper use of Chinese proverbs both semantically and syntactically.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH