เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2404419Chinese Calligraphy
การเขียนพู่กันจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีนอย่างถูกต้องและมีศิลปะฝึกเขียนตัวอักษรจีนรูปแบบต่างๆ


Principles and writing methods of Chinese calligraphy, with practice of different styles of Chinese calligraphy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH