เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2404419Chinese Calligraphy
การเขียนพู่กันจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-16:50205C1LECT28280E  
  อังคาร17:00-18:50205C1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-18-5
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีนอย่างถูกต้องและมีศิลปะฝึกเขียนตัวอักษรจีนรูปแบบต่างๆ


  Principles and writing methods of Chinese calligraphy, with practice of different styles of Chinese calligraphy.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH