เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2404418Chinese Arts
ศิลปะจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบศิลปะแขนงต่างๆของจีน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม


Different forms of Chinese art including architecture, sculpture, painting and handicraft.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH