เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404417Overseas Chinese Community
ชุมชนจีนโพ้นทะเล
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
ประวัติความเป็นมาของชุมชนจีนโพ้นทะเลพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและบทบาทของชุมชนจีนโพ้นทะเลที่มีต่อประเทศที่ไปตั้งถิ่นฐาน


History of overseas Chinese communities, their settlement and the roles of Chinese communities in those overseas countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH