เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404416China and Her International Relations
จีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
บทบาทของจีนต่อสังคมโลกความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีนกับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศไทยองค์กรระหว่างประเทศที่จีนเป็นสมาชิก


Role of China in the global community; commercial and economic relations between China and other countries, especially Thailand; international organisations of which China is a member.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH