เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2404415Geography of China
ภูมิศาสตร์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404202 หรือ
1016214 หรือ
2401112

Course Description
ภูมิศาสตร์จีน ทรัพยากร สถานที่ที่เป็นมรดกของโลก การคมนาคม กลุ่มประชากร และพัฒนาการทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน


Geography, natural resources, world heritage, transportation, groups of population and development of physical geography in other areas which have influence on the economic and social system of China.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH